මෙම විෂය 10 වන ශ්‍රේණියේ 3 වන කාණ්ඩයට අයත් තාක්ෂණික විෂයකි.